Studia podyplomowe

Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - kwalifikacje project managera przygotowują kadrę menedżerską średniego i wyższego szczebla do skutecznego kierowania zespołami projektowymi oraz efektywnego zarządzania programami i portfelami projektów.

 

Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania projektami. Szczególny nacisk położony jest na kwestie opanowania praktycznych umiejętności planowania i kontroli przebiegu projektów, zapewnienia ich efektywności, kierowania zespołami projektowymi oraz systemami informatycznymi. W ramach programu prezentowane są najważniejsze uniwersalne oraz specjalistyczne metodyki zarządzania projektami. Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować kompleksowymi kompetencjami niezbędnymi do pełnienia funkcji menedżera projektów w biznesie, sferze publicznej oraz trzecim sektorze.

 

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry zarządzającej, która w praktyce styka się z problematyką zarządzania projektami, a także osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku. W szczególności oferta programowa skierowana jest do:

 

  • właścicieli firm;
  • dyrektorów i członków zarządów przedsiębiorstw;
  • kadry zarządzającej monitorującej realizację projektów;
  • kadry zarządzającej projektami, m.in. w takich branżach jak: budowlano-montażowa, elektromaszynowa, energetyczna, poszukiwań i eksploatacji złóż, informatyczna, medialna;
  • kadry zaangażowanej w realizację projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych, badawczo-rozwojowych, marketingowych i szkoleniowych;
  • kadry zaangażowanej w realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich;
  • osób planujących kontynuację swojej kariery w obszarze zarządzania projektami, absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania projektami.

 


Podstawowe informacje organizacyjne:

 

Organizacja zajęć: dwa semestry w systemie studiów niestacjonarnych, w tym 10 dwudniowych zjazdów (średnio jeden w miesiącu) organizowanych w okresie od października do czerwca. Edycje specjalne są realizowane także w formie on-line.

Miejsce prowadzenia zajęć: Wydział Zarządzania AGH, ul. Gramatyka 10, Kraków

Łączna liczba godzin w ramach dwóch semestrów: 180

Opłata za studia: 5 400 zł płatna w dwóch ratach za każdy semestr

 


 

 

Program certyfikacji PRINCE2 jest realizowany przy współpracy z parterem studiów Grupa PM.

 

 

Zapoznaj się z prezentacją dotyczącą kierunku Zarządzanie projektami, w której zawarliśmy informacje związane m.in. z programem studiów i ich organizacją, szczegółowym zakresem tematycznym przedmiotów, metodyką zajęć, opłatami za studia.

 

Prezentacja

Pobierz

 

Rekrutacja

Rekrutacja jest już zakończona. 

 

 

Rekrutację prowadzi

 

 

© 2014 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA AGH    WYKONANIE: